Collection: Sigita Maslauskaitė

Dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

Sigita Maslauskaitė gimė 1970 m. Vilniuje. 1996 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė tapybos studijas. 1997–2000 m. studijavo bažnytinį paveldą Romos Grigaliaus universitete. Grįžusi į Lietuvą tapo Vilniaus arkivyskupijos menotyrininke. 2006 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Šv. Kazimiero kultas ir ikonografija XVI a.–XIX a. pradžioje“. Nuo 2005 m. aktyviai bendradarbiavo steigiant Bažnytinio paveldo muziejų Vilniuje, kuriam dabar ir vadovauja. 2008 m. stažavosi Paryžiaus Žmogaus studijų institute (Fondation maison des sciences de l᾿homeParis) su Andrew W. Mellono stipendija, 2009 m. atliko kūrybinę stažuotę VDA studijoje Cité Internationale des Arts Paryžiuje, 2009–2011 buvo mokslininkė stažuotoja ES SF projekte „Podoktorantūros stažuočių (post doc) įgyvendinimas Lietuvoje“, 2013 m. apdovanota valstybės stipendija kultūros ir meno kūrėjui. Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos dailės istorikų draugijos narė, dėsto krikščioniškojo meno istoriją Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centre. Menotyrininkė dalyvauja mokslinėje veikloje ir reiškiasi kaip tapytoja. Išleido monografiją apie šv. Kazimiero atvaizdo istoriją lietuvių ir lenkų kalbomis (2010 ir 2014 m.) 

Iš VDA tinklapio

No products found
Use fewer filters or remove all